top of page

Home < Organisatie... < ANBI

Mobiele site

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Reddingsbrigade Utrecht is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Over de schenking, het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten). Dit geldt niet bij nalaten aan personen; dan moet wel erfbelasting  worden afdragen, oplopend tot 60%. Bij schenking betekent ook dat u deze onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Wij vertellen u graag geheel vrijblijvend meer over de mogelijkheden en nalaten of schenken. Wilt u meer informatie neem dan contact op met de PR commissie.

Belastingvoordelen

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 

Voorwaarden

Om aangewezen te worden als ANBI en deze status te behouden moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.

 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Zie belastingdienst.nl voor meer informatie over ANBI.

 

Reddingsbrigade Utrecht
 • Naam van de instelling: De statutaire naam van de instelling is 'Utrechtse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen'. In de volksmond is de instelling beter bekend als 'Reddingsbrigade Utrecht', of 'RBUtr'

 • RSIN registratienummer: Reddingsbrigade Utrecht staat geregistreerd onder RSIN registratienummer 816581733

 • Beleidsplan: Het actuele beleidsplan is te vinden op de pagina downloads.

 • Beloningsbeleid: Reddingsbrigade Utrecht is een vereniging van vrijwilligers en kent derhalve geen beloningsbeleid. Wel wordt een onkostenvergoeding van € 2,50 per uur uitgekeerd aan leden die helpen bij een bewaking.

 • Balans en staat van baten en lasten: De financiële balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar is te vinden in het jaarverslag op de pagina downloads.

bottom of page