top of page

Home < Vereniging < Organisatie

Organisatie

Een professioneel opererende vereniging van vrijwilligers

Reddingsbrigade Utrecht heeft uitsluitend vrijwilligers, maar is een professioneel opererende organisatie, die wordt bestuurd conform de statuten en het huishoudelijk reglement. Het is een actieve, groeiende vereniging van origine actief in de gemeente Utrecht. Sinds 2013 zijn er ook activiteiten in gemeente Stichtse Vecht in de vorm van opleidingen, trainingen en bewakingen. Vaak is het vergunning-technisch nodig dat er bij het organiseren van evenementen de waterveiligheid gewaarborgd moet zijn door de aanwezigheid van een Reddingsbrigade.

In de afgelopen jaren heeft de brigade veel aandacht besteed aan de professionalisering van de vereniging door te investeren in opleidingen, de vrijwilligers, de organisatie en het materieel. Zo heeft de brigade in 2016 een pilot opleiding gedaan voor Reddingsbrigade Nederland en zijn nieuwe schippers, instructeurs en bewakers (Lifeguards) opgeleid en gediplomeerd, een belangrijke stap om in de toekomst ook paraatheidsdiensten mogelijk te maken. Parallel is er veel aandacht gegeven aan de verbetering van de procedures en de naleving daarvan. Ook is in 2017 een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd welke een betere scheiding tussen beleid en uitvoering gerealiseerd heeft. Tot slot heeft in 2018 het beleidsplan een update gekregen en is in 2019 een project duurzaamheid gestart. Ondanks Corona hebben we vanaf 2020 veel mooie stappen kunnen zetten (meer info). 

De professionalisering aan de materiële kant uit zich in het betrekken van “het botenhuis” in 2015; een pand met eigen vergader- en lesruimte en betere/veiligere opslagmogelijkheden. In 2016 heeft de brigade een 2e hands snelle brigade boot (de Rescue III) aan kunnen schaffen en is eind 2016 en begin 2017 alle brigadekleding vervangen, inclusief de wetsuits en werkpakken. Tot slot is ook in 2017 een eigen tweedehands brigadevoertuig aangeschaft, waardoor we veelal niet meer afhankelijk van leden die een auto met trekhaak. Ter ere van het 100 jarig jubileum heeft de Utrechtse gemeenschap en 2018 een nieuwe boot, de RNR 490, geschonken. Het gebruik leidt tot positieve reacties op zichtbaarheid en heeft direct mogelijkheden geboden om op afgezette plekken te komen met veel minder belemmeringen. We zijn eind 2020 over gegaan op elektrische motoren (zie verduurzaming) voor de vletten en hebben in 2021 een snelle elektrische eenheid gerealiseerd. En het gaat gewoon verder want in 2022 zijn de sups in gebruik genomen, hebben we onze afvalstroom verbeterd en zijn we trotse eigenaar van een hybride voertuig.

 

Reddingsbrigade Utrecht heeft een rampeneenheid en maakt daarmee deel uit van de Nationale Reddingsvloot. De eenheid is direct inzetbaar tijdens (dreigende) overstromingen of noodzakelijke waterevacuatie en kan in heel Nederland ingezet worden, zoals in 2018 bij de olieramp in de Maassluis. Met deze rampeneenheid wordt regelmatig geoefend (zie ook rampenbestrijding). 

Verenigingsstructuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Reddingsbrigade Utrecht, dat wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan (zie downloads).

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op ter vaststelling in de AV en legt daar door middel van de jaarrekening ook verantwoording over af. Het bestuur representeert Reddingsbrigade Utrecht (bestuurlijk) naar buiten toe. Het bestuur kan zich door vaste commissies en/of tijdelijke werkgroepen laten ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering.

Het bestuur van Reddingsbrigade Utrecht bestaat uit:

 • Voorzitter: Robert van Iperen

 • Penningmeester: Marcel Trijssenaar

 • Secretaris: Michel Blankenstein

 

Voormalig burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, is van 2015-2020 beschermheer van Reddingsbrigade Utrecht geweest. Begin 2022 is Sharon Dijksma beschermvrouwe van onze vereniging geworden.

Commissies en werkgroepen

De verenigingsstructuur is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De vereniging heeft, naast een kascommissie de volgende commissies ingesteld:

Structuur

Tevens stelt Reddingsbrigade Utrecht regelmatig werkgroepen in:

 • Werkgroep vaarklaar maken Joker (2021)

 • Werkgroep Communicatie (2021)

 • Werkgroep Verduurzaming (2019-heden)

 • Werkgroep Vuelta (2019-2022)

 • Werkgroep ICT (2018-heden)

 • Werkgroep 100 jaar (2017-2019)

 • Werkgroep Beleidsplan 2024-2029 (2022-heden)

Sinds de ALV van 2021 is er ook een jeugdteam voor het JEC actief, waarin een aantal jongeren actief meedenken en meeorganiseren.

Vertrouwenscontactpersonen

Reddingsbrigade Utrecht staat voor veiligheid. Meestal hebben we het dan over de veiligheid voor bezoekers of deelnemers van evenementen, of de veiligheid van onze bewakers tijdens deze evenementen. Echter de zorg voor een veilige omgeving gaat verder dan dat. Wij willen een situatie scheppen waarin onze leden en vrijwilligers volop tot hun recht komen. Daarbij hoort ook dat wij maatregelen nemen om Grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, proberen de voorkomen én voorbereid willen zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als dat toch gebeurt. Daarom nemen wij alle mogelijk maatregelen om dit te voorkomen, te weten: 

 • Wij geven aandacht aan het onderwerp 

 • Wij hebben vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld en in het huishoudelijk regelement zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd 

 • Wij vragen ons kader een per 2 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag, die wordt beoordeeld door tenminste 2 bestuursleden 

 • Wij hanteren de gedragscode zoals beschikbaar gesteld door Reddingsbrigade Nederland en besteden hier aandacht aan (bv tijdens opleidingen) 

 • Wij hanteren het protocol Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag zoals beschikbaar gesteld door Reddingsbrigade Nederland 

 • Wij hanteren het tuchtreglement van Reddingsbrigade Nederland 

Wil je contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen, stuur dan een mail aan een van onze vertrouwenscontactpersonen:

Vertrouwenscontactpersoon
Bestuur en commissies

Overkoepelende bond: Reddingsbrigade Nederland, KNBRD

Als lid van Reddingsbrigade Nederland houdt Reddingsbrigade Utrecht het beleid van de bond aan als richtlijn. Reddingsbrigade Utrecht onderhoudt goede contacten met de bond en werkt goed en nauw samen met de bond, waar mogelijk en wenselijk is. Vanuit de overkoepelende bond is er een uniforme hulpverleningsregistratie. Deze levert o.a.:

 • landelijke standaard formulieren voor registratie en evaluatie van inzetten en hulpverleningen

 • centrale registratie bij de Bond van de hulpverleningen van de aangesloten brigades en landelijk inzicht van de inzetten en verrichte hulpverleningen

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Reddingsbrigade Utrecht is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Wij vertellen u graag geheel vrijblijvend meer over de mogelijkheden en nalaten of schenken. 

bottom of page