top of page

Home < Meer... < Privacy

Moniele site

Home < Meer... < Privacy

Privacy

Meer...

Privacy bij Reddingsbrigade Utrecht

Om lid te worden van Reddingsbrigade Utrecht, is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens worden niet alleen door ons verwerkt, maar ook door andere organisaties. Middels dit privacybeleid geven we antwoord op uw vragen als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens?

Het veilig opslaan van uw gegevens staat bij ons voorop. Wie niets te maken heeft met uw gegevens, kan deze ook niet inzien. Tevens worden uw gegevens niet langer bewaard, dan strikt noodzakelijk. Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen aan wie we uw gegevens doorgeven, hier net zo zorgvuldig mee omgaan als wij.

Reddingsbrigade Utrecht heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt en waarom?

Naast Reddingsbrigade Utrecht zijn er nog andere organisaties die uw gegevens verwerken. Hieronder vindt u een opsomming van externe organisaties, die uw gegevens nog meer verwerken:

 • Reddingsbrigade Nederland: Als overkoepelende bond voor alle reddingsbrigades in Nederland heeft Reddingsbrigade Nederland inzage in het ledenbestand van de aangesloten reddingsbrigades. Deze inzage wordt onder andere gebruikt voor het heffen van contributies en het registreren van opleidingen en examens.

 • Sportlink Services B.V.: De ledenadministratie van Reddingsbrigade Utrecht wordt gevoerd in een online applicatie van Sportlink Services B.V. De database met alle gegevens die van een lid bekend zijn, wordt dus opgeslagen op computersystemen van Sportlink Services B.V.

 • Oranje Kruis en Rode Kruis: Als u een EHBO opleiding volgt, of heeft gevolgd, worden uw gegevens doorgegeven aan het Oranje Kruis, of het Rode kruis, al naar gelang de opleiding die u volgt of heeft gevolgd.

 

Daarnaast is het incidenteel mogelijk dat nog andere externe organisaties uw gegevens verwerken, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een bewaking, of bij deelname aan een verenigingsactiviteit. Indien dit het geval is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht bij inschrijving voor de betreffende activiteit.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een opsomming van deze doeleinden.

 • Uitvoering van het lidmaatschap. Onder uitvoering van het lidmaatschap wordt verstaan het in- en uitschrijven als lid van de vereniging, alsmede het innen van de contributiegelden en het versturen van uitnodigingen voor officiele bijeenkomsten en ledenvergaderingen.

 • Versturen van nieuwsbrieven. Om u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws met betrekking tot de vereniging, gebruiken wij uw emailadres voor het versturen van een nieuwsbrief. Uiteraard kunt u aangeven dat u deze niet meer wilt ontvangen, maar mogelijk mist u dan belangrijke mededelingen.

 • Versturen van uitnodigingen voor deelname aan inzetten Voor onze inzetten versturen wij per e-mail en whatsapp verzoeken tot deelname. Uiteraard kunt u aangeven dat u deze niet meer wilt ontvangen

 • Registratie van deelname aan een examen. Voor deelname aan een examen is het, naast de reguliere lidgegevens, noodzakelijk om een gezondheidsverklaring te overleggen. Uiteraard zal deze verklaring uitsluitend voor dit doeleinde verwerkt worden en vernietigd worden, op het moment dat deze niet meer benodigd is.

 • Registratie van deelname aan diverse verenigingsactiviteiten Voor deelname aan diverse activiteiten is het wenselijk om van tevoren aan te melden. De persoonsgegevens die bij deze aanmelding worden opgegeven, worden dan ook alleen gebruikt ten behoeve van de betreffende activiteit.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de volgende functiegroepen:

 • Bestuur en ledenadministratie Het bestuur en de ledenadministratie van de vereniging heeft inzage in alle persoonsgegevens, die van een lid bekend zijn bij de vereniging.

 • Commissies en werkgroepen De commissies en werkgroepen hebben inzage in alle persoonsgegevens, die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie. Dit blijft beperkt tot algemene N.A.W gegevens, geboortedata, specifieke diploma’s en opleidingen, telefoonnummers en emailadressen

 • Examencoördinator De examencoördinator heeft inzage in de algemene N.A.W. gegevens, geboortedata, specifieke diploma’s en opleidingen, telefoonnummers en emailadressen, alsmede de gezondheidsverklaringen die benodigd zijn ten behoeve van af te leggen examens.

 

Wat gebeurt er met foto’s die tijdens activiteiten gemaakt worden?

Het komt nog wel eens voor dat er tijdens een activiteit van de Reddingsbrigade Utrecht foto’s worden gemaakt. Dit kunnen wij uiteraard niet voorkomen. Echter, als personen op die foto’s herkenbaar in beeld staan, worden deze foto’s gezien als persoonsgegeven en zal er aan de geportretteerden (of aan de ouder/voogd indien er minderjarige personen op de foto staan) gevraagd worden om schriftelijke toestemming, voordat de foto gepubliceerd zal worden. Foto’s waarvoor geen toestemming voor publicatie is verleend, zullen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden via de officiële communicatie kanalen van Reddingsbrigade Utrecht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard, dan strikt noodzakelijk. Indien uw gegevens voor bepaalde doeleinden niet meer relevant zijn, worden deze accuut en zorgvuldig vernietigd. Na het opzeggen van uw lidmaatschap, blijven uw gegevens nog 1 kalenderjaar zichtbaar in de ledenadministratie. Als u ondanks bovenvermelde bewaartermijn van mening bent dat uw gegevens per direct verwijderd dienen te worden, kunt u dat ten alle tijde aangeven door een bericht te sturen aan ledenadministratie@reddingsbrigadeutrecht.nl.

 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

Uiteraard heeft u recht op inzage in uw gegevens, alsmede de gegevens van uw minderjarige kinderen die lid zijn van Reddingsbrigade Utrecht. U kunt uw verzoek voor inzage richten aan de ledenadministratie. Ook als er iets niet klopt aan de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn, kunt u dit doorgeven aan ledenadministratie@reddingsbrigadeutrecht.nl.

bottom of page